VDA Marketing is a team of experts with many years of experience in the field of Digital Marketing, Applied Graphic Design in Vietnam. VDA specializes in designing applied graphic products in the fields of Digital Marketing, Advertising, Architecture – Interior, Brand Identity, Mascot Design, etc.

VDA Marketing is also a place to train real-life teams to provide real quality human resources for businesses in the field of Digital Marketing as well as the field of Graphic Design, Interior Design in Da Nang, Vietnam. Nam under the guidance and sharing of in-depth, practical knowledge by the founding members of VDA Marketing who have a lot of practical experience.

VDA Marketing  là đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, Thiết kế đồ họa ứng dụng tại Việt Nam. VDA chuyên thiết kế các sản phẩm đồ họa ứng dụng trong lĩnh vực Digital Marketing, Quảng cáo, Kiến trúc – Nội thất, Nhận diện Thương hiệu, Thiết kế Linh vật, v.v… 

VDA Marketing cũng là nơi đào tạo đội ngũ thực chiến cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng thực sự cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Digital Marketing cũng như lĩnh vực Thiết Kế Đồ Họa, Thiết kế Nội Thất tại khu vực Đà Nẵng, Việt Nam dưới sự hướng dẫn và chia sẻ kiến thức chuyên sâu, đậm chất thực tiễn bởi các thành viên sáng lập VDA Marketing có rất nhiều kinh nghiệm thực tế.